0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Kasutus-, privaatsus- ja andmekaitsetingimused

Teave Nicorex Baltic OÜ töödeldavate isikuandmete kohta

Nicorex Baltic OÜ andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Nicorex Baltic OÜ kaupluseid ja veebilehti või sooritavad ostu Nicorex Baltic OÜ kauplusest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Nicorex Baltic OÜ-le isikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad Nicorex Baltic OÜ-sse tööle.

Põhimõtted, mille alusel Nicorex Baltic OÜ füüsiliste isikute andmeid töötleb, on avaldatud käesolevas andmekaitsetingimuste kirjelduses.

Kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ega teiste asutuste andmete töötlemise kohta, samuti ei hõlma isikuandmete töötlemist Nicorex Baltic OÜ-ga mitteseotud veebilehtedel, millele Nicorex Baltic OÜ veebilehel viidatakse.

Isikuandmetega töötlemisega seotud küsimuste korral on võimalik pöörduda Nicorex Baltic OÜ poole e-posti aadressil info@nicorex.ee.

 

Mõisted

 1. Isikuandmete vastutav töötleja - Nicorex Baltic OÜ, asukohaga Allika tee 1, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312.
 2. Isikuandmete volitatud töötleja - Nicorex Baltic OÜ poolt andmeid töötlema volitatud isik.
 3. Isikuandmed – füüsiliste isikutega otseselt või kaudselt seotud info.
 4. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta andmeid töödeldakse.
 5. Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).
 6. Jälgimisseadmestik - tehniliste vahendite süsteem, mis Nicorex Baltic OÜ kaupluste siseruumidesse paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil salvestab pildi ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada.
 7. Turvakaamera - salvestamist võimaldav seade.
   

Kelle isikuandmeid töödeldakse?

Nicorex Baltic OÜ töötleb järgmiste isikute isikuandmeid:

 • Nicorex Baltic OÜ endised ja praegused töötajad,
 • Nicorex Baltic OÜsse kandideerijad,
 • Nicorex Baltic OÜ lepingupartnerid ja nende esindajad,
 • Nicorex Baltic OÜ kaupluste külastajad,
 • Nicorex Baltic OÜ veebilehtede külastajad,
 • Nicorex Baltic OÜ infokirja tellijad,
 • Nicorex Baltic OÜle selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või muude päringute esitajad,
 • Nicorex Baltic OÜ kaupluste turvakaamerate vaatevälja jäänud isikud,
 • statistika andmeesitajad, nende esindajad või riikliku statistika subjektid.

Juhul kui seadusest tulenevate eesmärkide saavutamine ja ülesannete täitmine seda nõuab, on Nicorex Baltic OÜ-l õigus töödelda ka eespool loetlemata isikute andmeid.

 

Mille alusel Nicorex Baltic OÜ isikuandmeid töötleb?

Nicorex Baltic OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Nõusoleku alusel ehk andmesubjekt on andnud Nicorex Baltic OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks andmesubjektile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus).

Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Nicorex Baltic OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt andmesubjekti tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping kaupade ostmisel).

Seaduse alusel ehk Nicorex Baltic OÜ töötleb isikuandmeid Nicorex Baltic OÜ-le seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (tubakatoote üleandmisel vanuse tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses).

Õigustatud huvi ehk Nicorex Baltic OÜ töötleb isikuandmeid Nicorex Baltic OÜ õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine). Õigustatud huvi alusel töötleb Nicorex Baltic OÜ isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja  -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta.

Andmed, mida Nicorex Baltic OÜ kogub ja töötleb on alljärgnevad:

Nicorex Baltic OÜ kogub ja töötleb Nicorex Baltic OÜ kaupluste ja veebilehtede külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

Nicorex Baltic OÜ kaupluste külastamisel kogub ja töötleb Nicorex Baltic OÜ isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.

Nicorex Baltic OÜ veebilehtede külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Nicorex Baltic OÜ veebilehtede ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).

Nicorex Baltic OÜ-le pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).

Nicorex Baltic OÜ-le tööle kandideerimisel töödeldakse andmesubjekti poolt CV-s ja muudes dokumentides avaldatud andmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed hariduse ja töökogemuse osas ning muud andmesubjekti poolt edastatud asjakohased andmed).

 

Millistele põhimõtetele tuginedes kogume ja töötleme isikuandmeid?

Nicorex Baltic OÜ töötleb isikuandmeid oma eesmärkide saavutamiseks, ülesannete täitmiseks ning isikute ja vara kaitseks. Nicorex Baltic OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev,
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks,
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse,
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid,
 • isikuandmeid hoitakse alles seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik ning kuni õigusaktides sätestatud isikuandmete säilitamise lõpptähtajani.

Millisel eesmärgil kogume ja töötleme isikuandmeid?

Nicorex Baltic OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Isikuandmete töötlemine Nicorex Baltic OÜ kaupluste külastamisel

Nicorex Baltic OÜ kaupluseid külastades jääb andmesubjekt turvakaamerate vaatevälja. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja Nicorex Baltic OÜ õigustatud huvi isikute ja vara kaitseks.

Registreerides ennast Nicorex Baltic OÜ kaupluses kliendiks, esitab andmesubjekt oma nime ja kontaktandmed. Kontaktandmete töötlemisel on võimalik vastata klientide päringutele ja taotlustele ning tagada garantiiteenuse pakkumine.

Kui klient on nõustunud e-posti teel infokirjade saamisega, koostab Nicorex Baltic OÜ enda klientuuri hulgas vabatahtliku osalusega turu-uuringuid, mille käigus saadud klientide vastused aitavad tõsta pakutavate teenuste ja toodete kvaliteeti.

 • Isikuandmete töötlemine Nicorex Baltic OÜ veebilehtede külastamisel

Nicorex Baltic OÜ veebilehtedel töödeldakse kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid veebilehe teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks, et selle põhjal parandada veebilehe kasutamismugavust ning veebilehte arendada. Samuti töödeldakse Nicorex Baltic OÜ uudiskirja tellijate andmeid, sh e-posti aadressi ja nime, et saata neile uudiskirju.

Nicorex Baltic OÜ uudiskirjaga liitumiseks tuleb  luua konto Nicorex Baltic OÜ kodulehel ning kinnitada, et soovitakse saada olulisi uudiseid ja teateid alternatiivsete tubakatoodete kohta. Samuti on võimalik uudiskirjaga liituda Nicorex Baltic OÜ kauplustes läbi kliendiks registreerimise elektroonilise vormi. Kirjeldatud juhtudel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks kliendi nõusolek (IKÜM art 6 (1) a).

Nicorex Baltic OÜ kogub oma kodulehtedel ennast kliendiks registreerunud andmesubjektide isikuandmeid ainult selleks, et edastada nimetatud klientide e-posti aadressile soovitud uudiskirju. Kliendil on igal ajal võimalik uudiskirjaga liitumine tühistada, kasutades uudiskirjas selleks vastavat linki või edastades tahteavaldus e-kirjaga info@nicorex.ee e-posti aadressile. Kliendi andmed säilitatakse seni, kuni klient avaldab soovi oma andmete kustutamiseks.

Nicorex Baltic OÜ kasutab e-kirjade edastusteenust MailerLite uudiskirja edastamiseks. Veebilehtedel kasutatakse veebianalüütika teenust Google Analtytics, mille abil kogutakse üldandmeid Nicorex Baltic OÜ veebilehtede kasutamise kohta. Näiteks kogutakse andmeid veebilehtede külastuste arvu, külastamise kestuse ja aja üle. Kogutud andmed avaldatakse vaid isikustamata kujul ja saadud teavet kasutatakse veebilehtede kasutusmugavuse ning Nicorex Baltic OÜ poolt pakutava tooteportfoolio kättesaadavuse parandamiseks.

Nicorex Baltic OÜ kodulehel kasutatavate küpsiste tingimused on kirjeldatud küpsiste kasutamise korras. Samuti võivad Nicorex Baltic OÜ veebilehed sisaldada kolmandate osapoolte küpsiseid, mille kasutamist ei määra Nicorex Baltic OÜ. Kolmandate isikute küpsistele kehtib kolmandate isikute isikuandmete töötlemise poliitika, mille eest Nicorex Baltic OÜ ei vastuta ja millega on võimalik tutvuda kolmandate osapoolte andmekaitsetingimuste töötlemise teabes.

Nicorex Baltic OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid lisaks eelpool nimetatud eesmärkidele ka alljärgnevatel eesmärkidel:

 • andmesubjektiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine;
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs;
 • otseturundus;
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis;
 • õigusnõuete menetlemine;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Nicorex Baltic OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk Nicorex Baltic OÜ töötleb vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. koos muu asjakohase täiendava teabega.

 

Isikuandmete töötlemine töötajate värbamisel

Värbamisprotsessi korraldab Nicorex Baltic OÜ personalitöö eest vastutav töötaja. Nicorex Baltic OÜ töötleb isikuandmeid, mida tööle kandideerija on värbamisprotsessis enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas kandidaat sobib ametikohta täitma.

Nicorex Baltic OÜ poolt korraldatud avalike konkursside korraldamisest teavitatakse avalikkust meedia, Nicorex Baltic OÜ sotsiaalmeedia, sh kodulehe vahendusel ning erinevate tööportaalide või muude Nicorex Baltic OÜ poolt valitud kanalite vahendusel.

Tööle kandideerijate andmete töötlemisel lähtub Nicorex Baltic OÜ kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Kandidaatidel on õigus

Nicorex Baltic OÜ poolt kogutud teabega tutvuda ning nõuda enda kohta käiva teabe parandamist või kustutamist.

Kandidaadi esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult värbamis- ja valikuprotsessis osalevad isikud. Nimetatud dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Nicorex Baltic OÜ säilitab konkursi käigus saadud kandidaatide osas paremjärjestuses järgmise kolme kandidaadi kandideerimisavaldused kuni 100 päeva konkursi lõppemisest arvates, et vajadusel teha paremusjärjestuses järgmisele kolmele kandidaadile tööpakkumine.

 

Teie õigused

Juhul, kui soovite saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, palume pöörduda Nicorex Baltic OÜ poole e-posti aadressil info@nicorex.ee

Igaühel on õigus nõuda, et Nicorex Baltic OÜ parandaks tema kohta käivaid isikuandmeid. Selleks palume pöörduda Nicorex Baltic OÜ poole e-posti aadressil info@nicorex.ee

Juhul, kui Nicorex Baltic OÜ töötleb isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, on isikul õigus igal ajal oma nõusolek ülaltoodud kontaktidele pöördudes tagasi võtta.

 

Küpsised

Küpsis (ingl coookie) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja seadmesse ja lisab selle serverile tehtavatele päringutele.

Nicorex Baltic OÜ kasutab oma veebilehe küpsiseid, et pakkuda parimat kasutajakogemust. Küpsiseid kasutame sisselogimiseks, eelistuste salvestamiseks ja soovinimekirja sisu meelespidamiseks.

 

Küpsiste kasutamise eesmärk

Nicorex Baltic OÜ lehel küpsiste kasutamine aitab muuta veebilehe töö tõhusamaks ja pakkuda paremat veebilehe kasutamise kogemust. Samuti annavad küpsised kasutajastatistikat, mis aitab hinnata ja mõõta veebilehe toimivust ja kasutusmugavus.

 

Lehe toimimiseks vajalikud küpsised

Küpsise nimi Eesmärk Aegumisperiood
PHPSESSID salvestab kasutaja eelistuste ja sisselogimise infot

2 aastat

 

Statistikaküpsised

Küpsise nimi Eesmärk Aegumisperiood

_ga

Google analytics küpsis statistiliste andmete genereerimiseks, kuidas külastaja saiti kasutab

2 aastat

_gid

Google analytics küpsis statistiliste andmete genereerimiseks, kuidas külastaja saiti kasutab

1 päev

_gat

Google analytics küpsis päringute määra kontrollimiseks, et piirata andmete kogumist sagedasti külastatavatel veebilehtedel.

1 minut

_hjid

Hotjari küpsis, mis määratakse siis, kui klient satub esmakordselt Hotjari skriptiga lehele. Seda kasutatakse veebilehel ainulaadse Hotjari kasutajatunnuse säilitamiseks. See tagab, et järgnevatel sama saidi külastustel omistatakse käitumine samale kasutajatunnusele.

1 aasta

_hjRecordingLastActivity

Selle peaks leidma seansi salvestusruumist (erinevalt küpsistest). Seda värskendatakse siis, kui algab külastaja tegevuse salvestamine ja kui andmeid saadetakse WebSocketi protokolli abil (külastaja sooritab toimingu, mille Hotjar salvestab).

Sessiooniküpsis

_hjTLDTest

Kui Hotjari skript käivitub, proovime lehe hostinime asemel määrata kasutamiseks kõige üldisema küpsisetee. Seda tehakse selleks, et alamdomeenid saaksid ühiseid küpsiseid kasutada (kui see on asjakohane). Selle tuvastamiseks proovime salvestada küpsise _hjTLDTest erinevate URL-i alamstringide alternatiivide kohta seni, kuni see ebaõnnestub. Pärast seda kontrolli küpsis eemaldatakse.

Sessiooniküpsis

_hjUserAttributesHash

Hotjar Identify API kaudu saadetud kasutajaatribuudid salvestatakse seansi ajaks vahemällu, et teada saada, millal atribuut on muutunud ja vajab uuendamist.

Sessiooniküpsis

_hjCachedUserAttributes

See küpsis salvestab kasutaja atribuudid, mis saadetakse Hotjar Identify API kaudu, alati kui kasutajat valimis ei ole. Need atribuudid salvestatakse ainult siis, kui kasutaja suhtleb Hotjari tagasisidevahendiga.

Sessiooniküpsis

_hjLocalStorageTest

Seda küpsist kasutatakse selleks, et kontrollida, kas Hotjari jälgimisskript saab kasutada kohalikku salvestusruumi. Kui see on võimalik, määratakse küpsises väärtus 1. Küpsises

_hjLocalStorageTest salvestatud andmetel pole aegumisaega, kuid need kustutatakse peaaegu kohe pärast nende loomist.

Alla 100ms

_hjAbsoluteSessionInProgress

Seda küpsist kasutatakse kasutaja esimese lehevaatamisseansi tuvastamiseks. Küpsis määrab, kas see on tõene või väär.

30 minutit

_hjIncludedInPageviewSample  

See küpsis on seatud andma Hotjarile teada, kas see kasutaja on kaasatud veebilehe piiranguga määratud andmevalimisse. 30 minutit

_hjSession_1396756

See küpsis hoiab kestva seansi andmeid. 30 minutit

_hjSessionUser_1396756

See küpsis loob esialgsel külastusel unikaalse kasutaja ID, mis järgmisel lehe küljestusel omistatakse sama kasutaja ID-ga. 1 aasta

__utma

Kasutatakse veebilehe unikaalsete külastajate määramiseks. Lisaks on antud küpsisel unikaalne ID, mida Google Analytics kasutab täiendava turvameetmena nii küpsise kehtivuse kui ja juurdepääsetavuse tagamiseks. 2 aastat

__utmb

Seda küpsist kasutatakse veebilehel kasutajaseansi loomiseks ja jätkamiseks. Kui külastatakse lehte, proovib Gogle Analyticsi kood seda küpsist värksendada. 30 minutit

__utmz

See küpsis salvestab suunamisi, mida külastaja kasutab veebilehele jõudmiseks. 6 kuud

NID

See küpsis säilitab külastaja eelistusi ja andmeid personaliseeritud reklaamide koostamiseks, tuginedes viimastele 6 kuud

1P_JAR

Seda küpsist kasutatakse unikaalse ID loomiseks, et külastaja eelistusi meeles pidada. 1 kuu

CONSENT

Kasutatakse kontrollimaks, kas kasutaja on Google Maps lehel andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks. 1 tund

OGPC

Seda küpsist kasutatakse Google poolt et säilitada kodulehe kasutaja eelistusi ja informatsiooni, kui külastaja kasutab Google Maps lehti. 1 kuu

django_language

Kasutatakse kasutaja Google keskkonna keele eelistuse meeles pidamiseks 6 kuud
_ga_devsite Kasutatakse Google analytics küpsis statistiliste andmete genereerimiseks, kuidas külastaja saiti kasutab. 2 aastat

 

Reklaamküpsised

DSID Kasutatakse kasutaja sisselogimise meetodi ja eelistuste salvestamiseks Google välistel lehekülgedel.

 

4 päeva
__Secure-1PAPISID Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 2 aastat
__Secure-1PSID Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 2 aastat
__Secure-3PAPISID Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 2 aastat
__Secure-3PSID Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 2 aastat
__Secure-3PSIDCC Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 2 aastat
1P_JAR Kasutatakse reklaamide koostamiseks Google lehtedel, tuginedes kasutaja viimastele otsingutele ja tegevustele. 1 kuu
APISID KasutatakseGoogle reklaamide perosnaliseerimiseks kodulehtedel tuginedes viimastele otsingutele ja tegevustele. 2 aastat
CONSENT Kasutatakse külastaja eelistuste edastamiseks. 2 aastat
HSID Kasutatakse külastaja autentsuse valideerimiseks, välistamaks sisselogimisandmete petliku kasutamist ja tagada kasutajandmete kaitse. 2 aastat
NID Kasutatakse Google poolt kasutaja profiili loomisteks ja personaliseeritud reklaamide edastamiseks. 6 kuud
SAPISID Kasutatakse Google poolt külastaja info kogumiseks, Youtube poolt kuvatavate klippide tarbeks. 2 aastat
SEARCH_SAMESITE Kasutatakse, et võimaldada serveritel maandada CSRF-I ja teabelekke rünnakute riski, kinnitades, et teatud küpsist tuleks saata ainult päringutega, mis on algatatud samast registreeritavast domeenist. 5 kuud
×